Bayer versterkt duurzaamheidsinspanningen aanzienlijk

Normal bayer pharma
Afbeelding: Bayer

Bayer heeft vandaag een uitgebreid pakket maatregelen en duurzaamheidsdoelstellingen bekendgemaakt die vanaf 2020 worden nagestreefd. Aansluitend bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en de Klimaatovereenkomst van Parijs heeft de onderneming ambitieuze doelstellingen vooropgesteld voor 2030. “Door duurzaamheid een nog grotere rol te laten spelen in onze strategie en activiteiten willen we resultaten op lange termijn bereiken en een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu”, zegt Werner Baumann, voorzitter van de raad van bestuur van Bayer AG.

We staan wereldwijd voor de ongekende uitdaging om ervoor te zorgen dat de toenemende en vergrijzende wereldbevolking kan gedijen terwijl we de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet op een meer duurzame manier benutten. “Door de omvang van onze onderneming hebben wij de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om te handelen. Daarom versterken we onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid aanzienlijk”, zegt Baumann. Bayer zal de duurzaamheidsdoelstellingen even nauwgezet opvolgen en rapporteren als de financiële doelstellingen. De doelstellingen worden opgenomen in de besluitvormingsprocessen en managementvergoedingen.

Daarnaast zal Bayer een onafhankelijke Sustainability Council oprichten die bestaat uit externe deskundigen inzake duurzaamheid. De Council zal advies geven aan de raad van bestuur en de verdere ontwikkeling van Bayers inspanningen op het gebied van duurzaamheid opvolgen en ter discussie stellen.

Door onze inspanningen te versterken wil Bayer meer mensen helpen om te gedijen en de natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk benutten. Daarom heeft Bayer deze uitvoerige doelstellingen vooropgesteld.

Honderden miljoenen mensen helpen door hen toegang te geven tot gezondheid en voeding

Bayer wil voor 2030 100 miljoen kleine landbouwers in landen met lage en gemiddelde inkomsten ondersteunen door hen toegang te bieden tot innovaties, kennis en partnerschappen. Met de steun van Bayer zal de lokale voedselvoorziening verbeteren en de armoede in landelijke gemeenschappen dalen. Vandaag zijn er wereldwijd zo’n 550 miljoen kleine landbouwers. In ontwikkelingslanden produceren zij voedsel voor 80 % van de bevolking. Maar omdat ze niet verder komen dan landbouw voor levensonderhoud lijden veel landbouwers zelf aan hongersnood en ondervoeding.

Nog tegen 2030 wil Bayer 100 miljoen vrouwen in landen met lage en gemiddelde inkomsten toegang bieden tot geboorteregeling door financiële steun te verlenen aan hulpprogramma’s met meerdere stakeholders en door betaalbare moderne anticonceptiemiddelen ter beschikking te stellen. Sinds 2019 levert Bayer reeds anticonceptiemiddelen aan zo’n 40 miljoen vrouwen in landen met lage en gemiddelde inkomsten. Geboorteregeling is een cruciale factor om de gezondheid, rechten en economische status van vrouwen te verbeteren. Momenteel hebben meer dan 200 miljoen vrouwen in landen met lage en gemiddelde inkomsten nood aan, maar geen toegang tot moderne voorbehoedsmiddelen.

In het algemeen zal Bayer trachten zijn prijsstelling aan te passen met het oog op lokale koopkracht en meer patiënten toegang bieden tot programma’s om Bayer-producten meer beschikbaar en betaalbaar te maken. Bayer zal ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijven steunen in de strijd tegen verwaarloosde tropische ziektes door producten te schenken en financiële steun te verlenen.

Daarnaast wil Bayer 100 miljoen mensen in minder ontwikkelde gebieden over de hele wereld toegang bieden tot dagelijkse gezondheid. Vandaag heeft minstens de helft van de wereldbevolking geen toegang tot essentiële gezondheidsdiensten, waaronder zelfhulp. Door oplossingen voor zelfhulp en gezondheidsvoorlichting beter toegankelijk te maken, kunnen we ziektes helpen te voorkomen en gezondheidszorg bieden aan gemeenschappen waar zelfhulp misschien de enige optie is. Aanvankelijk zal Bayer focussen op de gezondheid van vrouwen en een betere toegang tot micronutriënten voor zwangere vrouwen en kinderen om dan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van zijn vertrouwde producten te verbeteren en initiatieven rond zelfhulp te ondersteunen.

Ingrijpende maatregelen nemen om ons klimaat en milieu te beschermen

Bayer zet zich al decennialang in om het milieu te beschermen en zal nu nog meer inspanningen leveren om de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen.

De onderneming wil dat haar eigen activiteiten tegen 2030 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken, zal Bayer maatregelen rond energie-efficiëntie doorvoeren, overschakelen op 100 % hernieuwbare elektriciteit en de resterende uitstoot neutraliseren door koolstofafvang die de biodiversiteit bevordert. Bayer sluit zich aan bij het Science Based Targets Initiative en staat al op de lijst van ondernemingen die maatregelen nemen. In het kader van dit project, gelanceerd door het Carbon Disclosure Project (CDP), het Global Compact van de VN, het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF), gaan meer dan 700 bedrijven de verbintenis aan om verregaande klimaatacties te ondernemen en doelstellingen inzake emissiereductie na te streven om de mondiale temperatuurstijging onder 2°C te houden.

In dit opzicht streeft Bayer naar een absolute emissiereductie in elke schakel van de waardeketen door leveranciers en klanten te betrekken, alsook in de logistieke en verpakkingsafdeling van de onderneming.

Bayer zal ook samenwerken met landbouwers om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen en dit overal waar de onderneming actief is. Bayer wil de uitstoot van broeikasgassen, per kilogram gewassen geproduceerd op grote landbouwmarkten, terugdringen en voor elke markt de milieu-impact van gewasbescherming met 30 % beperken tegen 2030. Om dat te bereiken, zal Bayer landbouwers helpen om duurzamere technieken te hanteren, zoals minder grondbewerking om de koolstof in de bodem vast te leggen, en om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nauwkeuriger te gebruiken via productinnovatie en digitale tools.


Bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Met deze verbintenissen op het vlak van duurzaamheid wil Bayer resultaten bereiken die aansluiten bij de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG). De Verenigde Naties hebben 17 SDG’s afgesproken om te bouwen aan een betere wereld voor mensen en onze planeet tegen 2030. Volgens de VN moet er echter dringend sneller vooruitgang worden geboekt. “We hebben nog maar tien jaar, dus bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nakomen en maatregelen nemen”, zegt Werner Baumann. “Bayer is een van de weinige bedrijven die echt een bijdrage kunnen leveren aan de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en dat is nu net wat we ook zullen doen.”

Naast de doelstellingen Geen armoede (SDG 2) en Goede gezondheid en welzijn (SDG 3) zal Bayer dankzij zijn verbintenis een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstelling Klimaatactie (SDG 13) en Leven op het land beschermen (SDG 15). Vrouwen spelen een belangrijke rol in kleine boerderijen, in geboorteregeling en in de gezondheid van hun gezin. Door hen alle mogelijkheden aan te reiken om zich te ontplooien kunnen we bijdragen tot Gendergelijkheid (SDG 5) en dit zal ook aanzienlijke socio-economische voordelen opleveren voor de lokale gemeenschappen en economieën.

Meer nieuws van KlimaatActueel.nl
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief